banner.gif

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้หลักสูตร ด้านการฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี จำนวน 400 นาย   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จัดโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้หลักสูตร ด้านการฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น 10 จำนวน 400 นาย
โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ รุนที่ 4   
ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ)กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์